O autorze
Prezeska Stowarzyszenia "Dobra Edukacja", posłanka na Sejm RP VII kadencji, minister edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011).
Inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji. Aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od lat, na różnych szczeblach, zajmuje się zarządzaniem w edukacji.
Zanim trafiła do rządu i potem do parlamentu, pracowała w szkole podstawowej, średniej, na uniwersytecie, w organizacji pozarządowej i w samorządzie terytorialnym, jako zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej, dyrektorka szkoły, nauczycielka matematyki.
Prywatnie mama trzech dorosłych synów i babcia trzech wnuczek, żona Aleksandra Halla, mieszkanka Sopotu.

Blog: http://katarzynahall.blogspot.com/
Twitter
Facebook

Zadanie odpowiedniego zorganizowania edukacji uczniów z niepełnosprawnością umocowane w ustawie

Celem trzech poprawek zgłoszonych w trakcie prac nad ustawą zmianiającą ustawę o systemie oświaty jest uszczelnienie sposobu wydatkowania środków naliczanych z budżetu państwa dla samorządów z tytułu niepełnosprawności konkretnych dzieci poprzez przypisanie jednoznacznie odpowiedzialności za realizację określonych zadań zarówno organom prowadzącym szkoły i placówki (poprawka pierwsza), jednostkom samorządu terytorialnego (poprawka druga), jak i dyrektorom szkół (poprawka trzecia).

Zgłoszone 18 grudnia 2014 roku na podkomisji jakości edukacji poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty:

1. w art. 5 w ust. 7 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;”;

2. w art. 5a zdanie pierwsze w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym: (…)

3.. w art. 39 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;”.


Poprawki mają na celu uzupełnienie zmiany wprowadzanej art. 34 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej dopuszczalnego sposobu wydatkowania kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, naliczanej w związku z koniecznością stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zmiana ta ogranicza się bowiem do aspektu finansowego, który bez wątpienia jest głównym źródłem problemów z egzekwowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ale nie jest źródłem jedynym.

Dodatkowo proponowane zmiany mają charakter trwały, podczas gdy zmiana wprowadzana ustawą okołobudżetową ogranicza się tylko do jednego roku (2015). Przedkładane poprawki pozwolą zatem na trwalsze związanie finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z odpowiedzialnością samorządów i dyrektorów szkół za realizację tych zadań, niezależnie od szczegółowych rozwiązań budżetowych w przyszłych latach.

Pierwsza proponowana poprawka jednoznacznie określa zadanie oświatowe organów prowadzących szkoły i placówki jakim jest zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.


Druga poprawka dookreśla, że „Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” jest zadaniem oświatowym jednostek samorządu terytorialnego odpowiedniego szczebla.

Trzecia poprawka wprowadza jednoznaczne ustawowe wskazanie dyrektora szkoły lub placówki jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

W aktualnym stanie prawnym kwestia ta uregulowana jest w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Proponowana zmiana przepisów ustawy precyzyjniej wskazuje odpowiedzialność za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, umocowując ww. obowiązek w akcie prawnym wyższego rzędu. Będzie to sprzyjać eliminowaniu negatywnych praktyk niezapewniania przez przedszkola i szkoły odpowiedniego wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym. Problem dotyczy w szczególności uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którzy wymagają najczęściej indywidualnej stałej asysty osoby dorosłej, a także generalnie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Czy chcesz dostawać info o nowych wpisach?

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...